Fellows

Founding Fellows (as approved by EC and GB in September1995 and awarded FIAN in 1996)

1 Dr. T.K. Ghosh 20 Dr. C.U. Velmurugendran
2 Dr. E.P. Bharucha 21 Dr. P.M. Dalal
3 Dr. N.H. Wadia 22 Dr. D. Nagaraja
4 Dr. Anil D. Desai 23 Dr. Zaheer Ahmed Sayeed
5 Dr. Baldev Singh 24 Dr. Satyanarayana
6 Dr. K.S. Mani 25 Dr. J.M.K. Murthy
7 Dr. G. Arjundas. 26 Dr. N.N. Sarangi
8 Dr. Vimala Virmani 27 Dr. R.S. Wadia
9 Dr. K. Jagannathan 28 Dr. Devika Nag
10 Dr. S. Janaki 29 Dr. B.C. Katiyar
11 Dr. M. Veeraraghava Reddy 30 Dr. K.K. Sinha
12 Dr. B.S. Singhal 31 Dr. Meena Gupta
13 Dr. Shyamal Kumar Sen 32 Dr. M.C. Maheshwari
14 Dr K. Srinivasan 33 Dr. G.K. Ahuja
15 Dr. M. Gourie-Devi 34 Dr. P.K. Sethi
16 Dr. K. Srinivas 35 Dr. M.L. Suri
17 Dr. J.S. Chopra 36 Dr. S. Venkataraman
18 Dr. Anupam Das Gupta 37 Dr. S. Prabhakar
19. Dr. K. Rajasekharan Nair

Fellows elected thereafter 

1996
38. Dr. S.M. Katrak 40 Dr. Pravina Shah
39. Dr. D. Nagaraja
1997
41. Dr. H.V. Srinivas 44. Dr. Madhuri Behari
42. Dr. V.S. Achar 45 Dr. I.M.S. Sawhney
43. Dr. Ambar Chakravarty
1998
46. Dr. S. Mohandas 48. Dr. P. Satishchandra
47. Dr. R. Sridharan
2001
49. Dr. Arun B. Taly 50. Dr. U.K. Mishra
2002
51. Dr. (Col) R.M. Dhamija
2004
52. Dr. M.M. Mehndiratta 53. P.V.S. Rana
2005
54. Dr. A. V. Srinivasan
2006
55. Dr. Rakesh Shukla
2007
56. Dr. A.K. Roy 57. Dr. Chandran Gnanamuthu
2009
58. Dr. Sanjeev V. Thomas
2010
 59  Dr. V. P. Mondkar
2011
60. Dr. Chandrasekhar Meshram 61. Dr. Subhash Kaul
62. Dr. Pramod K. Pal
2012
63. Dr. R. K. Garg 64. Dr. K. S. Anand
65. Dr. V. V. Nadkarni
2013
66. Dr. Satish V. Khadilkar 67. Dr. Kalyan B. Bhattacharyya
2015
68. Dr. K. Venkateswarlu 69. Dr. V. Natarajan
70. Dr. R. S. Jain 71. Dr. B. Rajendran
72. Dr. Apoorva Pauranik
2016
73. Dr. B Vengamma 74. Dr. G T Subhas
75. Dr. M. Madhusudanan 76. Dr. A Nalini
77. Dr. Nirmal Surya
2017
78. Dr. Jayantee Kalita 79. Dr. M V Padma
80. Dr. S R Chandra 81. Dr. S. Sita Jayalakshmi
82. Dr. G. Krishnamoorthy
Back to Top